Korean Drama

Bicheonmu


bicheonmuDetailed Information

Broadcasting company: SBS


Also known as: Bichunmu / Bichunmoo

Official Website :

Genre : Fantasy, romance, action

TV Premiere: 2008-Feb-01 to 2008-March-21

Production : Scriptwriter: Kang Eun Gyung

Director: Yoon Sang Ho

Main Casts : Joo Jin Mo as Liu Zhenhe (Jin-ha, Wang Ya Nan as Nangong Junguang (Namgong Jun-kwang), Park Ji Yoon as Xueli (So-lee), Niu Li as Chen Lizhen (Jin Yuh-jin), Kim Kang Woo as Shi Jun, Wang Zhi Hua as Huang Pu, Park Shin Hye as A Li Shui, Huang Da Liang as Nangong Yanji, Yan Kuan as Liu Zhangyu, Jiang Hong as Su Xian.

Running Time per Episode : 60 mins

Total Episodes : 14 Eps

For SBS Wallpaper from this drama :
Brief Synopsis

This drama depicts the sacrifices four central characters make for love, vengeance and honor as each travels a road of chosen destiny.

Bicheonmu trailer

Dramas - 1996